Harmonogram - kasy fiskalne online

Poniżej harmonogram przejścia na kasy fiskalne online:

01.01.2020 - stacje paliw i usługi napraw pojazdów i wymiany opon

01.01.2021 - gastronomia, hotele i sprzedaż węgla

01.07.2021 - lekarze i stomatolodzy

                      fryzjerzy i kosmetyczki

                      prawnicy

                      fitness

                      usługi budowlane i remontowe

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Kasa (drukarka) fiskalna służy do rejestrowania sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Zasadniczo kasę należy stosować po przekroczeniu obrotu 20 tysięcy obrotu na rzecz osób fizycznych, jednakże prawo stosuje w tym zakresie szereg wyjątków.

Jeżeli zakładasz firmę w trakcie roku obrotowego limit obrotu jest mniejszy niż 20 tysięcy.
Skorzystaj z tego kalkulatora, żeby ten obrót wyliczyć.

Istnieją artykuły i usługi, (np. alkohol, papierosy, AGD itd.), których sprzedaż wymaga rejestrowania na kasie fiskalnej od pierwszej sprzedaży. Istnieją też grupy zawodowe (np. lekarze, fryzjerzy, taxi itd.),  których powyższe kryterium obrotu nie obowiązuje i do nich zastosowano inne zasady używania kasy fiskalnej. Nadal jednak pozostały zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Poczytaj więcej

Obowiązki użytkownika kasy fiskalnej

Po fiskalizacji podatnicy zobowiązani są:

 • do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego miejsca instalacji kasy fiskalnej (nie dotyczy kas fiskalnych online)
 • do rejestrowania każdej sprzedażny detalicznej na kasie fiskalnej
 • wydać wydrukowany paragon nabywcy
 • na koniec dnia pracy wykonać raport dobowy
 • wykonywać raport miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • każą nieprawidłowość działania kasy zgłaszać do swojego serwisu
 • wykonywać przeglądy techniczne nie rzadziej niż co 24 miesiące w swoim serwisie
 • udostępniać kasę fiskalną do kontroli upoważnionym organom
 • umieścić na obudowie kasy fiskalnej numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy
 • zaprogramować kasę w taki sposób, aby nazwa towaru lub usługi drukowana
  na paragonie jednoznacznie
  określała co zostało sprzedane
 • kontrolować czy towarom i usługom zaprogramowanym w kasie przypisana jest
  odpowiednia stawka podatku VAT
 • książkę kasy przechowywać w miejscu użytkowania kasy fiskalnej i okazywać
  do kontroli na wezwanie upoważnionych organów oraz wpisanemu do książki serwisantowi
 • w przypadku awarii kasy ewidencjonować sprzedaż na kasie rezerwowej,
  a w przypadku jej nieposiadania – zaprzestać sprzedaży
 • przechowywać kopie wydruków i kopie elektroniczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów

Ulga na zakup kasy

Każdy podatnik ma prawo do ulgi (zwrotu z Urzędu) za zakup kasy fiskalnej  w wysokości
90% wartości netto, nie więcej  niż 700 zł od urządzenia. Przy czym należy pamiętać, że ulga ta przysługuje:

 • dla każdej kasy online zakupionej w przeciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania pierwszej sprzedaży
 • gdy rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży rozpoczyna się w terminie,
  jaki wynika z przepisów i dotyczy Twojej sytuacji
 • gdy w ciągu 7 dni od fiskalizacji złożysz w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie
  o miejscu instalacji kasy fiskalnej (nie dotyczy kas online)
 • gdy posiadasz dowód zapłaty za instalowaną kasę fiskalną
 • gdy dokonujesz przeglądów technicznych kasy fiskalnej w swoim serwisie
  nie rzadziej niż co 24 miesiące
  Poczytaj więcej

Płatnicy VAT dokonują rozliczenia ulgi w podatku VAT. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT składają wniosek o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

Korekta sprzedaży – ewidencja korekt

Obecnie jako użytkownik kasy zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji, w przypadku reklamacji,
zwrotu towarów lub własnych pomyłek.

Ewidencja pomyłek - pobierz w przypadku, gdy wystawiłeś paragon błędnie
powinna zawierać następujące rubryki:

 • wartość sprzedaży brutto
 • wartość podatku należnego
 • opis przyczyn i okoliczności popełnienia pomyłki
 • dołączony oryginalny paragon, ten który jest korygowany

Ewidencja zwrotów i reklamacji - pobierz - powinna zawierać następujące rubryki:

 • data sprzedaży
 • nazwa towaru lub usługi
 • termin dokonania zwrotu towaru / usługi
 • wartość brutto zwracanej kwoty
 • wartość podatku należnego
 • dołączony oryginalny paragon, potwierdzający dokonanie tej sprzedaży
  Poczytaj więcej

Likwidacja kasy fiskalnej

W przypadku zamknięcia firmy lub w przypadku zaprzestania użytkowania kasy należy:

 • kasę dostarczyć do swojego serwisanta, który wykona odpowiednie wydruki i przy jego pomocy sporządzić protokół odczytu pamięci fiskalnej - następnie dostarczyć ten protokół do Urzędu Skarbowego
 • złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy